Tuesday, January 25, 2011

TEORI PERKEMBANGAN JEAN PIAGET

Teori Perkembangan Jean Piaget

Piaget ialah ahli psikologi perkembangan yang mengkaji tentang perkembangan kognitif. Beliau telah membahagikan empat peringkat perkembangan kognitif ia itu :

Peringkat Deria Motor ( 0-2 tahun ).
Kanak-kanak berubah daripada organisma yang reflek kepada organisma yang berfikir menggunakan bahasa, membezakan objek-objek dengan diri dan membuat klasifikasi. Berupaya melakukan dan menyelaraskan maklumat yang diterima.

Peringkat Pra Operasi ( 2-7 tahun )
Pembelajaran bahasa berlaku dengan pesat dapat menamakan benda-benda.
Kanak-kanak bersifat egosentrik.

Peringkat Operasi Konkrit ( 7-11 tahun )
Membentuk pemikiran logik tetapi terhad.Berupaya memahami konsep dan hipotesis yang mudah.

Peringkat Operasi Formal ( 11-15 tahun )
Mula berfikiran abstrak. Berupaya menyelesaikan masalah yang konkrit dan abstrak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...